Информация за застрахователния брокер по чл.325 от КЗ

                                           

                                   Информация преди сключване на застраховка

            по чл.325 от Кодекса за застраховане

 

 1. Общи данни

   

„Ейч енд Пи иншуранс брокер“е търговско дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121768618, адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ №79 ,  представлявано от Юлиян Стамболджиев и застрахователен брокер, вписан във водения от Комисия за финансов надзор регистър на застрахователните брокери с Решение №438-3Б от 30 юни 2006 г. Проверка и допълнителна информация за Брокера е налична на интернет страницата на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg ,

„Ейч енд Пи иншуранс брокер  “ ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;

Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „Ейч енд Пи иншуранс брокер “ООД.

 

 1. Жалби

(1) Ползвателят на застрахователни услуги може да отправя към „Ейч енд Пи иншуранс

брокер “ ООД всякакви запитвания, свързани с предмета на настоящия договор, на

тел.0888540624 или с писмо на адреса на Възложителя.

(2) В случай на несъгласие с действията на „Ейч енд Пи иншуранс брокер “ООД ,ползвателят

на застрахователни услуги може да подаде до него жалба. Жалбата може да се изпрати в

писмен вид на адреса на брокера , като в нея бъдат подробно описани мотивите за нея.

(3) Възложителят регистрира всяка жалба и изготвя писмен отговор в срок до 1 месец от

получаване на жалбата, освен ако в закон не е предвидено друго.

(4) В случай, че ползвателят не е удовлетворен от отговора на жалбата, той може да сезира

Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и/или Комисия за защита на потребителите

(www.kzp.bg).

 

 1. Посредничество и възнаграждение
 • „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи
 • „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД работи със следните застрахователни компании:
 • ДЗИ АД / за всички видове застраховки/ .
 • ЗАД Булстрад / за автомобилно застраховане, имуществено застраховане , Строително монтажни рискове ,отговорности.
 • Булинс / за автомобилно застраховане , имуществено застраховане , отговорности . /
 • Левинс / за автомобилно застраховане, плавателни съдове,отговорности/
 • Групама застраховане /за всички видове застраховки/
 • ОЗК /за автомобилно застраховане , планинска застраховка , отговорности/
 • ЗАД Армеец / за всички видове застраховки/
 • Евроинс /За всички видови застраховки/
 • Съгласие /само за планинска застраховка/
 • Алианц / попълва се само въпросник , а полиците се издават от застрахователя . /

Част от застраховките , предимно автомобилно и имуществено застраховане се издават веднага от порталите на застрахователните компании , но друга част , съгласно изисквания на застрахователните компании се издават от самити застрахователи и издаването отнема 2-3 дни.

 

 • „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5
 • Възнаграждението на „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД е комисионна и е включено в застрахователната премия;
 1. Застрахователните потребности на ползвателя на застрахователни услуги се определят възоснова попълнен от него въпросник.
 2. „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационен документ за застрахователния продукт издаден от съответния застраховател.
 3. Приложим закон е българският закон.

 

Запознах се с горната информация.

Ползвател на застрахователни услуги:/име и подпис/

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата:

Total Views: 8406 ,