За нас

ЗА   H&P Застрахователен Брокер

 

Eйч енд Пи иншуранс брокер “ ООД, e вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121768618, адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ №79 ,  представляван от Юлиян Стамболджиев,

Информация по чл. 325 от Кодекса за застраховането:

 „Ейч енд Пи иншуранс брокер“е търговско дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията и застрахователен брокер, вписан във водения от Комисия за финансов надзор регистър на застрахователните брокери с Решение №438-3Б от 30 юни 2006 г. Проверка и допълнителна информация за Брокера е налична на интернет страницата на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg,

„Ейч енд Пи иншуранс брокер  “ ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;

застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „Ейч енд Пи иншуранс брокер “ООД.

„Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи,

Контактни данни:

София 1142 , бул. Евлоги Георгиев 79 ,  тел.02/9871539  , e-mail : office@tokudabroker.com  , www.tokudabroker.com

Българският      Кодекс за застраховане определя застрахователния брокер като посредник      между клиента и застрахователните компании . Застрахователният брокер      използва своят богат опит и знания за да прецени необходимостите на      клиента от застраховка и да препоръча съответната застрахователна полица.

  • Брокерите      работят за  клиента , а не за      определена застрахователна компания . Когато има щета клиента разбира      истинската стойност на това да има застраховка сключена чрез      застрахователен брокер. Брокерът работи като негов консултант , като негов      адвокат за да бъде клиентът сигурен , че застрахователната компания ще      действа правилно и в кратки срокове.
  • Застрахователните      брокери в България са под специален държавен надзор и се лицензират от      държавата.
  • “H&P Застрахователен Брокер”  работи като      застрахователен  брокер от 1998 г.
  • Ръководителите      на отделните направления имат повече от 15 години опит в застраховането.
  • “H&P Застрахователен Брокер” има финансово и споразумение за обслужване с почти всички основни      застрахователни компании в България.
Total Views: 18351 ,