Документи свързани с новите изисквания на Кодекса за застраховане

 

 1. Въпросник за определяне потребностите на клиент за застраховане / Физическо лице/- във връзка с чл.325 а от Кодекса за застраховане

 

  Ползвател на застрахователни услуги

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Настоящият документ е разработен на основание чл. 325а, ал.1 от Кодекса за застраховане и има за цел да предостави нужната информация за правилно определяне на изискванията и потребностите на ползвателя на застрахователни услуги по отношение на продуктите, които предлага застрахователния брокер:

Желая да застраховам:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Имате ли предпочитания към застрахователна компания?                 Да
____________      Не

Желаете ли да подновите полицата в същата застрахователна компания?   Да □                  Не

Основни изисквания:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Искам да бъдат покрити следните рискове:………….……………………………………………………………………………..

Допълнителни условия на заявителя: …………….…………………………………………………………………………………..

Плащането да бъде:    □ еднократно     □ на вноски

Декларирам, че настоящият документ ми беше предоставен преди сключване на застрахователния договор заедно с информационния документ за застрахователен продукт, както и че ми беше предоставена достатъчно информация по разбираем начин относно застрахователния продукт, за да мога да взема информирано решение за сключване на застрахователен договор.

Неразделна част от настоящия въпросник представляват ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, съдържащо информацията по чл. 325 от Кодекса за застраховането и ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, като с подписването на този договор КЛИЕНТЪТ потвърждава, че е получил, запознал се е с тях и няма възражения.

 

3. Информация за поверителност и защита на личните данни на клиентите

на Застрахователен брокер „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ООД

 

Обща информация

Ние, Застрахователен брокер „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ООДобработваме Вашите лични данни при спазване на всички изисквания за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им, като прилагаме необходимите мерки, за да не се допуска нерегламентиран достъп, загуба или ползване на Вашите данни. За нас е важно да осигурим събирането и обработването на Вашите данни в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

 

Можете да се свържете с нас на следния адрес:

Република България, гр. София,

бул. „Евлоги Георгиев” №79,

имейл: office@tokudabroker.com;

тел.:02/9871539;

лице за контакти:Юлиян Стамболджиев

 

Какви Ваши лични данни обработваме

Личните данни, които обикновено събираме и обработваме са:

 • Три имена;
 • Единен граждански номер, Личен номер на чужденец;
 • Телефонни номера;
 • Електронна поща;
 • Постоянен и/или настоящ адрес, адрес за кореспонденция;
 • Данни за банкови сметки;
 • Информация относно предмета на застрахователния договор, за чието сключване Брокерът посредничи: професия, длъжност, месторабота, гражданство, финансова информация, пол, възраст, документи, доказващи собственост на недвижими имоти и движими вещи, трудов стаж, професионален опит и други;
 • Данъчна и финансова информация;
 • Здравни данни: информация относно Вашето здравословно състояние и данни, свързани с физическото или психическото Ви здраве, както и медицински документи, предоставени за целите на сключване на застраховка и предявяването на застрахователна претенция.

 

За какви цели обработваме Вашите лични данни и какво е основанието за тяхното предоставяне и обработване

Ние обработваме предоставените от Вас лични данни за целите на администриране на процеса по посредничество при сключване на застрахователни договори, за да отговорим в определени случаи на Ваше искане, заявление или друго запитване към нас, за да Ви съдействаме при ползване на услуги по застрахователния договор или при предявяване на застрахователни претенции, за защита на правния интерес на Брокера в случай на евентуален спор, при изпълнение от наша страна на законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и за маркетингова комуникация и целите на директния маркетинг и при статистическа обработка на данните, въз основа на Вашето изрично съгласие.

Ние обработваме личните Ви данни, посочени по – горе, самостоятелно или в комбинация помежду им.

Ние обработваме Вашите лични данни при спазване на нормативните изисквания на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данни или ОРЗД) и цялото българско и европейско законодателство, действащо в тази област.

Ние обработваме Вашите лични данни на основание легитимния интерес на Брокера да изпълни задълженията си като застрахователен посредник, за изпълнение на нормативни задължения или за легитимни интереси на трета страна.

Ние обработваме Вашите лични данни и въз основа на Вашето съгласие.

Сроковете, за които съхраняваме Вашите лични данни са регламентираните срокове в Кодекса за застраховането (предвид посочените там давностни срокове по различните видове застраховки), Закона за счетоводството, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни

Ние пазим поверителността на Вашите лични данни. Ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че при тях са взети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни и то на необходимото ниво, за да бъде гарантирана тяхната сигурност.

На посочените по – горе основания за обработка на данните, ние споделяме Вашите лични данни с нашите договорни партньори  – застрахователните дружества.

При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни и на следните категории получатели – държавни и общински институции, в изпълнение на наши законови задължания, доставчици на услуги, свързани с дейностите по посредничество при сключване на застрахователния договор и уреждане на застрахователна претенция, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, одитори.

Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

 

Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от нас:

 • Право на достъп – Вие имате право да поискате от нас достъп до обработваните от нас Ваши лични данни и да получите копие от тях.
 • Право да оттеглите съгласието си – Вие имате право в случая, когато Вашите данни се обработват въз основа на Вашето съгласие, да оттеглите съгласието си, по всяко време, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.
 • Право на корекция и право на изтриване – Вие имате право, при непълнота или неточност в данните, които обработваме, по всяко време да поискате те да бъдат коригирани. Също, ако е постигната целта, за която данните са събрани, или сте оттеглили съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка, или личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно, да поискате тяхното заличаване.
 • Право на възражение – Вие имате право, при наличие на законово основание за това, по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
 • Право на ограничаване на обработването – Вие имате право, в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, напр. но не само, ако оспорвате верността на данните, за срок, който ни позволява да проверим точността им, или ако обработването на данните е неправомерно, но Вие не желаете те да бъдат изтрити и пр.
 • Право на преносимост на данните – Вие имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общоупотребяван и пригоден за машинно четене формат.
 • Право на жалба – Вие имате право, когато са налице съответните предпоставки за това, в случай че имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна да се обърнете към нас. Независимо от това, при всяко положение, Вие имате право да подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни.

 

Запознах се с горната информация: / име подпис/

………………………………………………………………………………………………………….

Дата:

 

 

                                           

      4.  Информация преди сключване на застраховка

            по чл.325 от Кодекса за застраховане

 

 1. Общи данни

   

„Ейч енд Пи иншуранс брокер“е търговско дружество, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121768618, адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ №79 ,  представлявано от Юлиян Стамболджиев и застрахователен брокер, вписан във водения от Комисия за финансов надзор регистър на застрахователните брокери с Решение №438-3Б от 30 юни 2006 г. Проверка и допълнителна информация за Брокера е налична на интернет страницата на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg,

„Ейч енд Пи иншуранс брокер  “ ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;

Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „Ейч енд Пи иншуранс брокер “ООД.

 

 1. Жалби

 

                     Правила за рeгистриране на жалби от ползвателите на застрахователни услуги и

потребителски организации

 Общи разпоредби

 1. Правилата за подаване и разглеждане на жалби (оплаквания/възражения) на ползвателите на застрахователни услуги и потребителски организации (наричани по-долу “Правилата”) определят организацията за разглеждане на жалби: подаване, обработване и отговаряне на жалби (оплаквания) на ползвателите, в съответствие с чл.290, ал.1 от КЗ.
 2. Целта на Правилата е да организира процеса по управление на жалби (оплаквания) на ползвателите на застрахователни услуги по справедлив, ефективен и подходящ начин.
 3. Общи положения:

3.1. Жалба (оплакване) – писмено искане, подадено от ползвател или потребителска организация към застрахователния брокер, в която Ползвателят посочва, че правата или законните му интереси, свързани със застрахователните услуги, предоставени от Брокера или сключените договори, са били нарушени, и отправя искане за изпълнение на неговите изисквания.

3.2. Разглеждане на жалби (оплаквания) – дейността на служителите на Брокера, включително приемане и регистриране на жалби (оплаквания), разглеждане и определяне на проблема, подготвяне на отговор и предоставянето му на Ползвателя на услугите.

3.3. Регистър на жалби (оплаквания) – дневник, в който са регистрирани всички жалби (оплаквания) на Ползвателя, получени директно от Ползвателя, на адреса на Брокера, по пощата, по електронна поща или чрез други електронни средства.

3.4. Отговор – писмен отговор на въпросите и/или исканията на Ползвателя, предоставени в указани в Кодекса за застраховането срок.

Подаване на жалби (оплаквания)

 1. Ползвателят може да подаде жалба (оплакване) по следните начини:

4.1. в офиса на брокера гр.София , бул. Евлоги Георгиев № 79 , като попълни жалбата (оплакването) и я предаде на служител;

4.2. чрез изпращане на писмо по пощата на адрес: гр.София , бул. Евлоги Георгиев №79

4.3. чрез изпращане на email на брокера: office@tokudabroker.com

Обработване на жалби (оплаквания)

 1. Жалбата (оплакването) на Ползвателя на услугите се обработва в съответствие с чл. 290, ал 2 от Кодекса за застраховането,
 2. Всички постъпващи жалби се завеждат с входящ номер в регистъра /електронен/на жалбите (оплакванията), който включва следните проверени данни:

6.1. името и фамилията на физическото лице или името на фирмата;

6.2. адреса, посочен в жалбата (оплакването);

6.3. датата и начина на получаване на жалбата (оплакването), името на служителя, който е приел жалбата;

6.4. резюме на жалбата (оплакването);

6.5. датата на отговор;

6.6. финалният резултат (решение) от разглеждането на жалбата (оплакването).

6.7. анонимни сигнали и жалби не се завеждат и разглеждат!

 1. Когато жалбата е във връзка със сключен застрахователен договор (полица), Брокерът се задължава да анализира основателните причини за жалбата, да предприеме мерки за отстраняването им и за промяна на дейността си.
 2. Отговор на Ползвателя се предоставя в срок до един месец от датата на постъпването на жалбата(оплакването), чрез същия канал, по който е получена жалбата (оплакването), освен ако той не е посочил друго.
 3. Жалбите (оплакванията) на ползвателите на услуги, материалите, документите, свързани с разглеждането на тези жалби (оплаквания) и предоставения отговор, се съхраняват не по-малко от 3 години от датата на последния отговор към Клиента.

Заключителни разпоредби

 1. Тези правила са публично достъпни на уебсайта на Брокера www.tokudabroker.com .
 2. Ако жалбоподателя не е удовлетворен от решението, взето от брокера, Ползвателят има право да подаде жалба (оплакване) до Комисията за финансов надзор на адрес:гр.София, ул.“Будапеща“ №16 и на уеб сайт: www.fsc.bg  и/или Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg).
 3. Ако спорът не бъде уреден по взаимно съгласие или чрез други средства за извънсъдебно уреждане на спорове, спорът се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.
 4. Посредничество и възнаграждение

 • „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи
 • „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД работи със следните застрахователни компании:
 • ДЗИ АД / за всички видове застраховки/ .
 • ЗАД Булстрад / за автомобилно застраховане, имуществено застраховане , Строително монтажни рискове ,отговорности.
 • Булинс / за автомобилно застраховане , имуществено застраховане , отговорности . /
 • Левинс / за автомобилно застраховане, плавателни съдове/
 • Групама застраховане /за всички видове застраховки/
 • ОЗК /за автомобилно застраховане , планинска застраховка , отговорности/
 • ЗАД Армеец / за всички видове застраховки/
 • Евроинс /За всички видови застраховки/
 • Съгласие /само за планинска застраховка/
 • Алианц / попълва се само въпросник , а полиците се издават от застрахователя . /

Част от застраховките , предимно автомобилно и имуществено застраховане се издават веднага от порталите на застрахователните компании , но друга част , съгласно изисквания на застрахователните компании се издават от самити застрахователи и издаването отнема 2-3 дни.

 

 • „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5
 • Възнаграждението на „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД е комисионна и е включено в застрахователната премия;
 1. Застрахователните потребности на ползвателя на застрахователни услуги се определят възоснова попълнен от него въпросник.
 2. „Ейч енд Пи иншуранс брокер“ ООД предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информационен документ за застрахователния продукт издаден от съответния застраховател.
 3. Приложим закон е българският закон.

 

Запознах се с горната информация.

Ползвател на застрахователни услуги:/име и подпис/

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата:

 

 

Юридическо лице

Юридическо лице

“Ейч енд Пи Иншурънс Брокер” ООД
ЕИК: 121768618 Фирмено дело: 12750/1998г.
Данъчен номер: 1220121530 Тип ЮЛ: Дружество с ограничена отговорност
Състояние и активност Регистри

 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ
Капитал на ЮЛ

 • Размер на регистрирания капитал : 5000
  • Емисия ценни книжа
   • Размер на емисията в лева: 5000
   • Брой на ЦК: 100
   • Номинална стойност на емисията: 50.00
Седалище: София, Столична, бул.”Евлоги Георгиев” 79
Адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, София, бул.”Евлоги Георгиев” №79 , 987 15 32, тел.факс:981 34 52, office@cargohull.com, office@tokudabroker.com, www.cargohull.com
Адрес за кореспонденция: София, бул.”Евлоги Георгиев” №79 , 987 15 39, 981 34 52
 Учредяване и предмет на дейност
 Наложени имуществени санкции
 Устави / дружeствени договори
 Застрахователен Брокер

Начало страница

© Комисия за финансов надзор 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Views: 13584 ,